BELGIAN FOAL AUCTION

Live and Online 2 August, 2024 CSI***Sentower Park

+32 (0) 495 82 94 56 | contact@belgianfoalauction.be

The knock-down will be to the highest bidder, with a supplement of 10% ex VAT, increased with 1,1% insurance. VAT: See notice at the end of this conditions.

The name and address of the purchaser should not be mentioned in the auction report. 

Payment must be made cash, by cheque with bank guarantee; or by bank transfer (see also “buy by phone”) 

The buyers have the opportunity to view the foals in advance 

The description is only indicative and made at best ability. 

The foals were examined veterinary during the photo/video day. They were assessed as veterinary acceptable on this date. This does not guarantee the future health status.

From the time the foal is knocked down, each purchaser is responsible for his horse. The vendor and not the auction organization remain liable for eventual hidden infirmities and all financial and other implications concerning this transaction 

The auction is controlled by Louis De Cleene (auctioneer). 

The auctioneer is not liable for the payments, the auction comite is not responsible. 

In case of dispute the Dutch text will be binding, only the Belgian law is applicable and only the court of the Hasselt area is competent.

Foals sold by VAT registered sellers will be invoiced with an extra VAT. The catalogue indicates clearly for every foal if this is the case. 


 

De toewijzing geschiedt aan de hoogste bieder, met een toeslag van 10% ex BTW, plus 1,1% verzekening, op de toewijzingssom.

Naam en adres van de koper moeten niet in het veilingsverslag vermeld worden.

 De betaling geschiedt contant; met een cheque met bankwaarborg; of met overschrijving, zie ook “kopen via telefoon”.

De kopers hebben de kans gehad de veulens op voorhand te bekijken. 

De beschrijving is ten indicatieve titel en naar best vermogen der veilinghouders voor elk veulen.

De veulens zijn diergeneeskundig onderzocht tijdens de foto/videodag. Zij werden op deze datum diergeneeskundig toelaatbaar beoordeeld. Dit biedt geen garantie op de toekomstige gezondheidstoestand.

Vanaf de toewijzing staan de veulens ten laste van de kopers, alsmede onder hun verantwoordelijkheid. De verkoper en niet de veilingorganisatie blijft verantwoordelijk voor eventuele koopvernietigende gebreken en alle verdere financiële en andere implicaties betreffende de verkoop. 

De veiling staat onder toezicht van Louis De Cleene, veilingroeper.

De veilingmeester staat niet in voor het innen van de toewijzingsprijzen, het veilingcomité heeft hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid.

De veilingmeester beslecht in laatste instantie alle betwistingen die nopens de verkoping zouden kunnen oprijzen.

Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. Alleen de Belgische wetgevingisvantoepassing. De rechtbanken, ressorterendonderhet arrondissement Hasselt, zijn bevoegd

Veulens die door BTW-plichtigen te koop worden aangeboden, zullen vergezeld worden van een factuur met bijkomende BTW. Deze BTW moet bij afname van het veulen mede worden geregeld. De catalogus vermeldt duidelijk bij elk veulen indien dit het geval is.

 

This website uses cookies. This way we can ensure that your browsing experience is made even more pleasant. For more information, please review its Privacy Policy.